OBVESTILO O SPREMEMBI ODKUPNIH POGOJEV,

 

sprejeti na 1.korespodenčni seji, dne 29.9.2021

 

Vse vinogradnike (člane in nečlane), ki imajo sklenjeno pogodbo obveščamo, da so se spremenili odkupni pogoji, in sicer tisti, ki se nanašajo na pogodbeno količino  in na minimalno sladkorno stopnjo prevzema grozdja, kot sledi: 

 

1.   Vsem pogodbenim vinogradnikom (članom in nečlanom), ki imajo sklenjeno pogodbo se prevzame vsa ponujena količina grozdja s predhodnim dogovorom z odkupno službo.

 

2.   Za leto 2021 se zaradi zapoznele vegetacije v mesecu maju in suše v mesecu avgustu zniža minimalna sladkorna stopnja odkupa iz 73oOe (oz. 17,6 % Brix) na 70 oOe (16,9 % Brix). Vsi vinogradniki, ki ne bodo dosegli sladkorno stopnjo 73oOe, se jim  zniža cena grozdja pri 73oOe znižana za 10 % cene.

 

Sežana, 29.9.2021

 

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA

 

 

 

PREVZEMNI POGOJI ZA GROZDJE LETINE 2021

(sprejeti na 1.redni seji UO, DNE 9.8.2021)


 1.      ZDRAVSTVENO STANJE IN KAKOVOST GROZDJA

 

Zdravstveno stanje in kakovost grozdja sta najpomembnejša parameter za kakovost bodočega vina in sta pomembna parametra pri ceni grozdja, zato bo odkupna služba VINAKRAS z.o.o. Sežana pri odkupu pregledovala zdravstveno stanje in kakovost grozdja in upoštevala naslednje:

 

  1. Za grozdje sorte refošk za teran se zahteva 100 % zdravo, dobro obarvano in dozorelo grozdje, brez vidnih znakov bolezni, gnilobe ali kakršnih koli drugih vidnih poškodb.
  2. Zaradi potrebe po zagotavljanju višje kakovosti grozdja bomo nadaljevali s svetovanjem za izboljšanje kvalitete grozdja, ki bo vključevalo tudi oglede posameznih vinogradov, kjer se bo spremljalo obremenitev trsov in stanje vinogradov. Ob ogledu se bo napisal zapisnik s priporočili. Vse vinogradnike opozarjamo naj obremenitev pridelka sorte refošk za teran ne presega obremenitev, ki so predpisane v pravilniku za teran - 9000 kg /ha.
  3. Zadruga bo odkupovala le dobro obarvano in dozorelo grozdje, ki bo doseglo najmanj 73 °Oe sladkorja oz. 17,6 % Brix, razen pri sorti cabernet souvignon, kjer mora  grozdje doseči minimalno 80 °Oe ali 19,2 % Brix.
  4. V primeru, ko je napad gnilobe na grozdju večji kot 15 %, se grozdje ne prevzame. 
  5. V primeru, da je napad gnilobe do 15 %, se določi odbitek pri ceni v višini procenta gnilobe. Za vse odbitke in zavrnitve grozdja se zapiše uradni zaznamek, ki se podpiše z obeh strani.Enaki kriteriji veljajo tudi za grozdje, ki je prizadeto od toče, sončnega ožiga, suše, peronospore, oidija in slabe obarvanosti.

 

2. PREVZEMI POGOJI GROZDJA

 

 

1.      Zadruga bo v letu 2021 odkupovala grozdje sorte refošk in ostalih sort samo od pogodbenikov in samo pogodbeno količino grozdja (+-20%). V primeru, da pogodbenik pripelje nad pogodbeno  količino grozdja  se le ta plača po naslednji lestvici:

-          količina od 120-130% pogodbene količine se plača po 50% ceni,

-          količina nad 130 % pogodbene količine se ne plača in ne prevzame.

Dnevno bomo prevzeli vse najavljene količine grozdja, ki so določene po predhodno objavljenem razporedu. Razpored odkupa je določen in se ga je potrebno držati. V primeru slabega vremena se obvezno predhodno pokliče odkupno službo. Razpored odkupa bo objavljen na odkupnih postajah in na internetni strani http://www.vinakras.si.  Razporedi se bodo pošiljali tudi na naslove pogodbenikov. Prevzem grozdja je potrebno obvezno predhodno najaviti, najkasneje do 9,00 ure tekočega dne.

2.      Ob prevzemu se opravi količinski (kg) in kakovostni prevzem grozdja (% Brix in zdravstveno stanje grozdja), ki ga določi strokovna oseba s strani zadruge. V primeru, da se vinogradnik ne strinja z odbitkom, grozdja ne prevzamemo. V primeru poskusa goljufije s tem, da se prekriva dejansko kakovost grozdja, se stranki prisodi najnižja še dovoljena sladkorna stopnja grozdja, ne glede na izmerjeno sladkorno stopnjo in z odbitkom glede na zdravstveno stanje. V primeru odbitka se napiše uradni zaznamek, ki ga podpišeta obe stranki.
3.      V primeru, ko prevzemna služba laboratorijsko ugotovi na grozdju dodatek sladkorja, se z vinogradnikom takoj prekine vsakršno koli sodelovanje (prekinitev pogodbe in nadaljnjega odkupa),
4.      Grozdje mora biti pripeljano na prikolicah (za Sežano za željeno) ali v zato primernih posodah (HIGIENA!), ki na vrhu ne smejo biti zožene in katerih teža ne sme presegati 100 kg.
5.      V primeru, da začne deževati morate pri transportu zaščititi grozdje, da se prepreči vnos vode, sicer se bo odbila količina grozdja, po presoji odkupne službe.
6.      Grozdje, ki ni na razporedu odkupa se ne odkupuje.
7.      Odkupuje se samo grozdje, ki je nabrano isti dan. V primeru, da odkupna služba ugotovi, da je bilo grozdje nabrano en dan prej, ga  zavrne.
8.      Grozdje se odkupuje v Komnu in Sežani.
9.      Zadruga zagotavlja, da bo povprečna odkupna cena grozdja v letu 2021 najmanj enaka povprečni odkupni ceni grozdja v letu 2020.
10.  Na odkupni postaji Sežana imajo prednost prevzema grozdja kamioni in traktorske prikolice, ki pripeljejo grozdje iz posestva in odkupa v Komnu.
11.  Pri odkupu grozdja mora imeti vinogradnik s seboj Pogodbo in izpis iz Registra pridelovalcev grozdja in vina in bo moral navesti iz katerega vinograda je pripeljano grozdje. Pri grozdju refošk za teran bomo kontrolirali obremenitve na ha - omejitev 9000kg.

 

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA