STAROSTNA OMEJITEV


Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"

 

Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi iz katere dostopate do spletne strani.

VSTOPI

Program razvoja podeželja 2014 – 2020

 

 

 

 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja kmetijska zadruga VINAKRAS z.o.o. Sežana in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.
NAZIV AKTIVNOSTI
ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA Z UREDITVIJO PROSTORA ZA TRŽENJE

 

POVZETEK

 

Z naložbo Energetska prenova objekta z ureditvijo prostorov za trženje želimo celoten kompleks energetsko sanirati in z ureditvijo prostorov za trženje bistveno povečati kapacitete prostorov za trženje. Potreba se kaže že dlje časa in ureditev prostorov za trženje je za večjo prodajo nujna. Z energetsko sanacijo bomo tako zagotovili večjo stroškovno učinkovitost, hkrati pa bomo prostore naredili veliko privlačnejše.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

V sklopu naložbe bomo zastarela okna in vrata na objektu zamenjali za energetsko učinkovitejša, nabavili dve novi energetsko učinkovitejši ter za okolje bolj prijazni peči na zemeljski plin, uredili bomo malo in veliko degustacijsko sobo, prodajalno vin, wine bar in pripravljalnico hrane.

 

CILJI

 

  • Povečanje obiska v kleti in s tem prodajo doma vrhunskih vin,
  • prihranek energije, zmanjšanje toplotnih izgub, povečali energetsko učinkovitost stavbe

 

 PRIČAKOVANI REZULTATI

 

  • povečanje prodaje proizvodov z višjo dodano vrednostjo
  • zmanjšanje porabe energije

 


UKREP 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

 

NAZIV AKTIVNOSTI

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10), operacija VINOGRADNIŠTVO

 

CILJI

 

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

POVZETEK

 

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

 

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

 

 

 

UKREP 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

 

CILJI

 

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

 

 

www.program-podezelja.si

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

 

 

Razvoj podezelja

 

 

 

Loading...