STAROSTNA OMEJITEV


Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi iz katere dostopate do spletne strani.

VSTOPI

Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov, sklepa št. 5 iz 25.03.2008 in Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov iz 16.08.2007, se izdajo Splošni pogoji poslovanja in navodila za turistično agencijo Vinakras Sežana, ki veljajo od 01.01.2017 dalje.


SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Splošni pogoji in navodila za sklepanje turističnih aranžmajev so sestavni del turističnega aranžmaja/pogodbe (v nadaljevanju: aranžma), ki jo skleneta turistična agencija Vinakras Sežana (v nadaljevanju: organizator) oz. pooblaščena agencija in potrošnik (v nadaljevanju: potnik), ki se prijavlja na določeno potovanje. Organizator potovanj oz. aranžmajev je turistična agencija Vinakras Sežana.
V primeru, da je v programu določenega potovanja in navodilih za to potovanje drugače določeno, kot v teh Splošnih pogojih, velja navedba oz. določilo v programu.


I. Sklenitev pogodbe

Potnik s prijavo v pisni, ustni ali elektronski obliki sklene z organizatorjem ali pooblaščeno turistično agencijo obvezujočo pravno veljavno pogodbo zase in za vse prijavljene pod njegovim imenom. S prijavo potnik potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in navodili.

V primeru, ko se potnik telefonsko ali prek interneta prijavi za turistični aranžma organizatorja, se šteje, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko ali elektronsko posredoval podatke za prijavo. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.vinakras.si

V primeru, ko se potnik prijavi na potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko organizator prejme podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine, ki je določena v aranžmaju. Velja kopija virmana ali splošne položnice, plačana v roku, ki je določen v pogodbi.

Ob prijavi organizator in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje vse podatke o aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.

Ob prijavi je potnik dolžan posredovati vse podatke, ki so potrebni za sklenitev aranžmaja in predložiti dokumente, ki jih zahteva organizator. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške in posledice, nastale zaradi posredovanih nepravilnih podatkov.


II. Način prijave

Prijave sprejema organizator ali pooblaščena turistična agencija, do zasedbe prostih mest. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v tarifah prevoznikov ali zaradi premajhnega števila prijav, kot je predvideno v posameznem programu. Organizator ima pravico do odpovedi aranžmaja, v primeru višje sile ali v primeru nezadostnega števila prijav, ki so potrebna za izvedbo aranžmaja. Organizator ima pravico do manjših sprememb v programu, vendar ne na škodo vsebine.


III. Storitve vključene v ceno aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske, gostinske storitve in druge storitve, ki so navedene v programu ter organizacija potovanja. DDV je vključen v ceno aranžmaja. Če ni v programu drugače določeno veljajo cene aranžmaja za odraslo osebo.

 

IV. Dodatne storitve

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti,…) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, prevoz na letališče,…). Potnik dodatne storitve plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so v aranžmaju predvidene oz. razpisane dodatne storitve in potnik le te naroči ob sklenitvi pogodbe je doplačilo ob prijavi obvezno, razen če ni v programu drugače določeno.

Objavljene cene dodatnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja.

Med samim potovanjem lahko potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku organizatorja v kraju, kjer se dodatna storitev opravi.


V. Plačilni pogoji in način plačila

Plačilo aranžmajev se vrši v EUR. Za dan plačila se šteje, ko potnik izvrši plačilo pri organizatorju, pooblaščeni agenciji ali banki. Ob prijavi se plača akontacija 30% od cene aranžmaja oz. toliko kot je navedeno v programu. Preostali del do celotne cene aranžmaja, se plača najkasneje 7 dni pred pričetkom potovanja oz. toliko prej, kot je navedeno v programu.

Ob prijavi se plača tudi prijavnina (agencijski stroški prijave), ki znaša 10 EUR/prijava. Za plačilo aranžmaja lahko veljajo tudi posebne plačilne ugodnosti, za katere pa je potrebno skleniti posebno pogodbo, ki le te podrobno določa.

Organizator je po prejemu vseh plačil dolžan potniku izročiti potovalne dokumente (napotnica/voucher,…), ki jih potnik dolžan predložiti vodji potovanja.

V primeru morebitnih popustov, kuponov ali bonov ugodnosti velja, da se popusti, kuponi in boni med seboj ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več ugodnosti, si lahko potnik izbere tisto ugodnosti, ki mu najbolj ustreza.


VI. Cena aranžmaja

Cena aranžmaja je določena v programu potovanja, ter velja od dneva objave potovanja dalje.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe cene aranžmaja v skladu z Obligacijskim zakonikom in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in je dolžan o morebitni spremembi cene aranžmaja obvestiti potnika.

Organizator lahko v programu potovanja določi, da potnik plača nekatere storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator potovanja, niti ne kot posrednik potovanja, temveč kot informator. Morebitne reklamacijske zahtevke, ki izhajajo iz teh storitev potnik ne more uveljavljati pri organizatorju potovanja, temveč jih lahko uveljavlja na kraju samem.

Cena aranžmaja se lahko zviša le v primeru sprememb menjalniškega tečaja valut ali tarif prevoznikov, saj neposredno vplivajo na ceno aranžmaja.


VII. Prekinitev potovanja

Potniki se potovanja udeležijo na lastno odgovornost. Za mladoletne osebe odgovarjajo starši. Potnik nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom potovanja. V primeru prekinitve potovanja s strani potnika, organizator ne vrača vplačanih zneskov. Potnik lahko potovanje prekine samo na svojo željo in s pisno izjavo, ki jo predloži organizatorju oz. vodji potovanja.


IX. Potnikova odpoved ali sprememba potovanja

Potnik ima pravico do pisne odpovedi aranžmaja pri organizatorju ali pooblaščeni agenciji, kjer se je prijavil na potovanje. Organizator si v tem primeru pridružuje pravico do povračila zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potrošnik predložil odpoved:

  • do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 25 EUR.
  • od 29 do 22 dni pred odhodom 
  • 20% cene aranžmaja - od 21 do 15 dni pred odhodom 
  • 30% cene aranžmaja - od 14 do 8 dni pred odhodom 
  • 50% cene aranžmaja - od 7 dni do 0 dni pred odhodom 
  • 80% cene aranžmaja - na dan odhoda – 100% cene aranžmaja

 

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so lahko stroški odpovedi tudi višji, kadar jih organizatorju narekujejo poslovni partnerji, ki so vključeni v program potovanja.

V primeru, da so v programu pogoji odpovedi potovanja, za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v tem programu.

Potnik lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje kot da potovanja ni odpovedal.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali pooblaščeno agencijo najpozneje do 8 (osmih) dni pred začetkom potovanja. Potnik mora organizatorju potovanja povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije na drugega potnika.

Če potnik odstopi od pogodbe pred začetkom potovanja v primernem roku, ki je odvisen od vrste aranžmaja (pravočasen odstop), ima organizator potovanja pravico le do povračila administrativnih stroškov, razen če ni v programu drugače določeno.

Pri nepravočasnem odstopu od pogodbe lahko organizator potovanja zahteva od potnika kot povračilo določen odstotek dogovorjene cene, ki mora biti sorazmeren s preostalim časom do začetka potovanja in ekonomsko upravičen.

Organizator potovanja ima pravico le do povračila svojih stroškov, če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel sam organizator. Če potnik odstopi od pogodbe, potem ko se je potovanje že začelo, vzrok za to pa niso okoliščine iz prejšnjega odstavka, ima organizator pravico do celotnega zneska dogovorjene cene potovanja.

Potnik lahko med potovanjem spremeni program potovanja ali naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem vodje potovanja ali lokalnega predstavnika, ki ga je pooblastil organizator. Potnik mora o vsaki spremembi obvestiti organizatorja v roku 8 dni po vrnitvi iz potovanja.


X. Odstopnina – zavarovanje stroškov odpovedi

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Znesek za zavarovanje stroškov odpovedi znaša 4% od skupne in končne cene aranžmaja (6,5% davek na zavarovalne storitve ni vključen). Zavarovanje stroškov odpovedi je potrebno skleniti in vplačati ob prijavi, kasnejša sklenitev zavarovanja ni možna.

V programu potovanja se lahko določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni možna.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, straši, otroci), in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih potrdil.

Pogoji sklenitve in veljavnost zavarovanja, so določeni v zavarovalni pogodbi – Klauzuli za zavarovanje stroška odpovedi potovanja. Sestavni del zavarovalne pogodbe je tudi Izjava, ki je priloga na računu za zavarovanje stroškov odpovedi. Za sklenjeno zavarovalno pogodbo velja plačan račun.

V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi zgoraj navedenih razlogov, ni pa sklenil zavarovanja odpovednega rizika, ima organizator pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, razliko pa vrne potniku. Ne glede na plačano odstopnino, ima organizator v primeru potrošnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 25 EUR na prijavnico.

V primeru, da potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred samim začetkom ni odpovedal, mu ne pripada pravica do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Zavarovanja stroškov odpovedi potovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja in niti ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.


XI. Obveznosti organizatorja

Organizator je dolžan nuditi storitve predvidene v programu in skrbeti za pravice in interese potnikov, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za

posredovanje storitev tretjih oseb. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.


XII. Odpoved aranžmaja ali sprememba programa

Organizator si na podlagi veljavnih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi zadostno število potnikov. Minimalno število potnikov potrebno za izvedbo potovanja je navedeno v vsakem programu posebej.

Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem nastopijo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. O tem mora obvestiti potnika.

V programu navedena mesta nočitev so predvidena v dogovoru s poslovnimi partnerji organizatorja. V primeru spremembe mesta nastanitve lahko organizator zamenja nastanitev sam v objektu najmanj iste kategorije in v dogovorjenem kraju. Morebitne stroške, ki bi zaradi navedene spremembe nastali krije organizator.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, prevladujoči vremenski pogoji, naravne nesreče,..) brez posebne odškodnine ali po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Organizator ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takih zamud. Potnik v tem primeru ni opravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene aranžmaja.


XIII Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.


XIV. Informacije

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja. V primeru dvoma, se vedno šteje za veljavno kot sledi po vrstnem redu: pisna ponudba, pisna informacija in ustna razlaga.


XV. Reklamacije oz. pritožbe

Potnik je dolžan vložiti pisno reklamacijo v roku 60 dni po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, organizator reklamacije ni dolžan vsebinsko obravnavati. Organizator obravnava le reklamacije oz. odškodninske zahtevke, ki so podani v pisni obliki.

Potnik mora k reklamaciji oz. odškodninskemu zahtevku predložiti ustrezna potrdila (račun hotela, let. karto,…) na podlagi katerih uveljavlja svoj odškodninski zahtevek.

Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima udeleženec pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima organizator pravico do odpovedi potovanja ali njegove spremembe.

Potnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju, vodji potovanja ali lokalnemu predstavniku organizatorja, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazil na kraju samem. Pogoj je, da je o tej obveznosti in posledicah, ki zaradi neizpolnitve te obveznosti nastanejo za uveljavljanje poznejših zahtevkov, potnik pisno obveščen pred odhodom na potovanje. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja ali lokalni predstavnik organizatorja v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg in kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v programu ali pogodbi o potovanju, je potnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potnik organizatorju potovanja pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.


XVI. Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa ali programa na katerega se je prijavil.


XVII. Prtljaga

Organizator ne odgovarja za izgubo, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih (hotelske sobe, apartmaji, …) in prevoznih sredstvih (letala, avtobusi, vlaki,…) Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik naslovi na prevoznika ali na hotel.

Za prevoz prtljage veljajo tarife in pogoji prevoznika, ki opravi prevoz.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz in ga preda predstavniku letalske družbe, kopijo izvodapa zadrži zase. Na podlagi prejetega PIR obrazca mu letalska družba izplača odškodnino za izgubljeno prtljago, po določilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.


XVIII. Prevozi

Organizator ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost organizacija je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Organizator ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud.


IXX. Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v določeno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan pred pričetkom potovanja preveriti veljavna določila za določeno državo. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne neprijetnosti, dodatne stroške ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za držav, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna organizator po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh potnikov, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih potniki dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi predpisi, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške potnik, ki jih je na potovanje prijavil oz. prijavljeni potniki sami.

V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu dokumenti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja oz. za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika organizatorja.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.


XX. Kategorizacija namestitvenih objektov

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic), navedene v programih organizatorja so lokalne oz. nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije organizatorja. Organizator za navedene kategorizacije ne odgovarja, razen v primeru, ko je v programu posebej označeno, da gre za oceno organizatorja.


XXI. Uporaba osebnih podatkov

Organizator vse pridobljene podatke s strani potnikov varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.


SPLOŠNI in POSEBNI POGOJI ter NAVODILA ZA POTOVANJE

V primeru, ko turistična agencija Vinakras Sežana ne nastopa kot organizator potovanja, temveč kot posrednik oz. pooblaščenec drugega organizatorja potovanja, so Splošni in posebni pogoji ter navodila drugega organizatorja sestavni del programa in pogodbe, ki jo prek turistične agencije Vinakras Sežana skleneta organizator in potnik, ki se prijavlja na določeno potovanje. Turistična agencija Vinakras Sežana, v tem primeru kot pooblaščen posrednik nastopa v imenu organizatorja potovanja in ne odgovarja za izvedbo potovanja.

Splošni in posebni pogoji ter navodila za potovanje so na voljo v turistični agenciji Vinakras Sežana ali na internetni strani posameznega organizatorja.

 

Končna določila

V primeru spora se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov. V kolikor spor ni mogoče rešiti sporazumno je pristojno sodišče v Kopru.

SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV TURISTIČNEGA VODENJA

Vsi vodniki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o spodbujanju turizma.


Naročilo vodenja mora biti izvajalcu podano pisno (e-mail) vsaj 24 ur pred začetkom vodenja in mora vsebovati: ime naročnika, datum vodenja, uro odhoda, zbirno mesto, vrsto vodenja, jezik vodenja, ime skupine, kontakt predstavnika skupine, število oseb, opis storitve, spremljajoče priloge in morebitne ostale zahtevane podatke.

Sprejem in potrditev naročila po Splošnih pogojih velja, kot medsebojna pogodba med izvajalcem in naročnikom in je zavezujoča za obe strani. Naročnik se obvezuje, da se bo ravnal v skladu s Splošnimi pogoji, izvajalec pa se obvezuje, da bo opravil naročeno vodenje pod enakimi pogoji.

Obveznost plačila opravljenih storitev na podlagi naročilnice/voucherja in izdanega računa redni naročniki poravnajo v roku 8 dni od opravljene storitve.

Odpoved naročenih in že potrjenih storitev vodenja v roku 12 do 24 ur pred pričetkom opravljanja storitev se zaračuna 50% od dogovorjene cene. Odpoved manj kot 12 ur pred pričetkom opravljanja storitev ali „no show“ se zaračuna 100% dogovorjenega zneska.

En vodnik – ena skupina. Za skupino se šteje maksimalno število sedežev avtobusnega prevoza ali 70 oseb pri drugih prevozih. V primeru, da en vodnik vodi dve skupini ali več kot 70 oseb naenkrat, se obračuna 20% dodatek od dogovorjene cene.

Zamuda pri prihodu skupine na dogovorjeno mesto se zaračuna 10 EUR na vsako začeto uro čakanja. V primeru, da skupina zamude ne javi vodniku do dogovorjene ure prihoda, je vodnik dolžan čakati skupino še 30 minut po napovedani uri prihoda.

Vodnik nastopa v imenu naročnika in mu pripadajo enake ugodnosti kot skupini ki jo vodi (prevoz, hrana, nočitev,…) ter povračilo vseh izrednih stroškov, ki bi morebiti nastali v času vodenja.

Vodnik ni dolžan plačevati za naročnika nobenih storitev (cestnine, vstopnine,…) razen v primeru, da je tako predhodno dogovorjeno.Naročnik po potrditvi naročila izvajalcu pošlje naročilnico/voucher, ki služi kot podlaga za izstavitev računa. Izvajalec po prejemu naročilnice/voucherja naročniku posreduje kontaktno številko vodnika in morebitna navodila.

Reklamacije na delo vodnika lahko poda naročnik ali skupina v roku 8 dni od opravljene storitve. Reklamacija mora biti podana pisno in mora vsebovati vse bistvene elemente (datum, opis reklamacije, naslov, podpis, …)

Naročilo vodenja na osnovi Splošnih pogojih za opravljanje storitev in cenika vodniških storitev pomeni, da je naročnik seznanjen s Splošnimi pogoji in cenikom ter da se z njimi v celoti strinja.

Loading...